Verba Volant Scripta Manent*

Söz uçar yazı kalır.

Tüm hakları saklıdır (c) 2016

İmza Atmak (ve Hukuki Muhataptan İmza Almak) Çok Ciddi Bir İştir

2016-11-30 18:30:05 tarihinde, Av. Ahmet Erdem Uslaş tarafından yazılmıştır.

Mevzuatımızda imzanın nasıl atılması gerektiğiyle ilgili temel hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 15 ve 16’ncı maddelerinde bulunmaktadır ve şöyledir:

c. İmza

MADDE 15– İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.

Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.

d. İmza yerine geçen işaretler

MADDE 16– İmza atamayanlar, imza yerine usulüne göre onaylanmış olması koşuluyla, parmak izi, el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabilirler.

Kambiyo senetlerine ilişkin hükümler saklıdır.”

Alıntılanan bu kanun hükümleri imza ile ilgili temel nitelikte birtakım hususları düzenlemiştir.

Peki, kanunun açıkça düzenlemediği ve fakat uygulamada imza atarken (ve özellikle hukuki muhataptan imza alırken) dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır?

Kesinlikle vardır:

1. Her şeyden önce imza, mavi renkte tükenmez veya mavi mürekkepli kalemle atılmalıdır. Siyah tükenmez veya siyah mürekkepli kalemle imza atılması durumunda, bu imzanın fotokopi olduğu, ıslak imza olmadığı, imza sahibi tarafından sonradan iddia edilebilir. Her ne kadar bilirkişi incelemesiyle bu iddia kolayca çürütülebilirse de böyle bir inceleme zaman kaybına ve masrafa neden olur. Dolayısıyla maviden şaşmamak gerekir. Mavi ve siyah haricinde bir renkteki (örneğin kırmızı veya yeşil) kalemle atılan imza da pekala geçerlidir. Ancak evrak üzerinde mavi haricindeki her türlü renkteki imza tabiri caizse sırıtır, ciddiyetsizlik anlamına gelir ve unutmamak gerekir ki imza atmak çok ciddi bir iştir.

2. İmza atılan (ve özellikle hukuki muhatabın imza atarken kullandığı) kalemin silinebilir tükenmez kalem veya uçucu mürekkepli kalem olmamasına dikkat edilmelidir. Şüphe varsa kişi, hukuki muhatabından imza alırken, kendi kalemini muhataba vererek imzayı, niteliğinden emin olduğu bu kalemle atmasını talep edebilir.

3. İmzası alınan kişinin (hukuki muhatabın) kimliğinden emin olunmalıdır. Bu, en temel hususlardan biridir, zira imzayı atan kişi gerçek hukuki muhatap değilse, nasıl imza atarsa atsın gerçek hukuki muhatabın atılan imza ile bağlı tutulamama riski mevcuttur ve bu, çok yüksek bir risktir. Bu nedenle imza atanın kimliğinden emin olunmayan durumlarda muhakkak kimlik kontrolü yapılmalı, kimlik üzerindeki soğuk damga elle kontrol edilmeli, kimlikteki fotoğrafın değiştirilip değiştirilmediğine dikkat edilmeli, kimliğin sahteliğinden şüphe ediliyorsa imza atacak şahıstan başka kimlik(ler) ibraz etmesi istenmelidir.

4. Kişi, kimliğinden emin olduğu hukuki muhatabının imzasının muhakkak kendi gözü önünde atılmasını talep etmelidir. Hukuki muhatap imza atarken ismini yazmıyor da sırf imza atıyorsa sağlak mı solak mı olduğuna dikkat edilmelidir. İmzasıyla bağlanmak istemeyen muhatap, sağlak olmasına rağmen sol eliyle veya solak olmasına rağmen sağ eliyle imza atmaya teşebbüs edebilir. (Herhangi bir şüpheye mahal vermemek açısından, sağlak kişinin sol eliyle attığı veya solak bir kişinin sağ eliyle attığı imza da geçerlidir ve imza atanı bağlar.)

5. Birden fazla sayfadan müteşekkil sözleşme veya sair evrak imzalanırken tüm taraflar, her sayfaya -paraf değil- imza atmalıdır.

6. Hukuki muhataptan, imzasını atması, imzasının altına el yazısıyla adını ve soyadını yazması, onun da altına imzanın atıldığı tarihi yine el yazısıyla yazması talep edilmelidir. Ad, soyad veya tarih yazılması atılan imzanın geçerlilik şartı olmamakla beraber imzanın kime ait olduğunun ve hangi tarihte atıldığının ilk bakışta anlaşılması için oldukça yararlıdır.

7. Boş kağıda asla imza atılmamalı, bir şekilde atıldıysa o kağıt derhal ve geriye dönüşü imkansız şekilde imha edilmelidir.

8. İmzalanan belge üzerinde -imza öncesinde veya sonrasında- elle veya sair bir alet ile yapılan her türlü ekleme, değişiklik, silinti, kazıntı veya çıkıntının hemen yanına, tüm taraflar, mutlaka ayrıca imza -paraf değil- atmalıdır.

9. Her türlü belge, ancak satır satır okunduktan sonra imza edilmelidir. İmzalanan belge birden fazla nüsha olarak düzenleniyorsa, her bir nüshanın birbiriyle özdeş olduğu muhakkak tetkik edilmelidir.

10. Kişi, imzalayarak hukuki muhatabına teslim ettiği her türlü belgenin mümkünse fotokopisini almalı, mümkün değilse teslimden önce cep telefonu ile fotoğrafını çekmelidir. Neyin altına imza atıldığının hatırlanması için bu çok önemlidir.

11. Karşılıklı olarak imzalanan bir belge (özellikle uzunsa), belgeye son hali bilgisayarda verildiyse ve üzerine imza atılacak çıktı(lar) hukuki muhatabın kontrolündeki bir yazıcıdan alınıyorsa çok dikkat edilmelidir: “Nasıl olsa son halini bilgisayarda birlikte verdik.” diyerek uzun bir belge okunmadan imzalanırsa kötü sürprizler yaşanması mümkündür. Şöyle ki hukuki muhatap, üzerinde mutabık kalınan metin yerine, bambaşka hükümler içeren bir metnin çıktısını alarak imza için getirmiş olabilir.

12. İmza, hemen hemen her zaman, belirli ibarelerin altına, o ibarelerin doğru olduğunu ve imza sahibini bağladığını taahhüt etmek için atılır. Peki, imzadan sonra o ibarelere ekleme yapılması riski nasıl engellenebilir? Cevap basittir: Altına imza atılan ibarelere en yakın olacak şekilde (araya sonradan ekleme yapılması için yeterli yer kalmayacak şekilde) imza atılmalıdır. Altına imza atılacak ibare ile imza arasında örneğin yarım sayfa bir boşluk varsa, imza atılan kağıt, ibarelerin hemen altından (yani boşluğun en üstünden) düzgünce kesildikten sonra boşluğa yazılabilecek her türlü ibare, imza sahibini, en azından görünüşte, hukuken bağlayacaktır.

13. Hukuki muhatap tüzel kişi ise noter tasdikli en güncel imza sirkülerinin asıl nüshasının ibrazı, imza öncesinde talep edilmeli, sirkülerin fotokopisi alınmalı, eş zamanlı olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresi ziyaret edilerek ibraz edilen imza sirkülerinde yetkili olarak gözüken kişi veya kişilerin, isimleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde en son yayımlanan kişiler oldukları muhakkak teyit edilmelidir. Ayrıca, muhatap tüzel kişinin imza yetkilisi veya yetkililerinin de kimlik kontrolü yukarıda açıklandığı şekilde yapılmalıdır.

14. Hukuki muhatap kendisini bir vekille temsil ettiriyorsa yani fiziki olarak muhatap olunan kişi vekil ise öncelikle usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ibraz etmesi talep edilmeli, ibraz edilen vekaletnameyi düzenleyen notere telefon edilerek belge, yevmiye numarası üzerinden sorgulanmalı, gerçekliği teyit edilmeli, gerçekliği teyit edilen vekaletnamenin bir fotokopisi muhakkak alınmalı, vekilin imzası ancak bundan sonra kabul edilmelidir. Ayrıca, yukarıda hukuki muhatabın kimliğinin kontrolüyle ilgili olarak söylenenler vekil için de pek tabii ki yapılmalıdır.

15. Hukuki muhatap belgeye imzasını attıktan sonra, belge ile göz teması bir an için bile olsa kesinlikle kaybedilmemeli, imzalı belge mümkün olan en kısa sürede elden teslim alınarak güvenli bir şekilde muhafaza edilmelidir. Usulüne uygun olarak imzalanmış ve dolayısıyla hukuken bağlayıcı olan bir belgenin, tesliminden önce sahte imzalı bir kopyasıyla değiştirilmesi riski ancak bu şekilde bertaraf edilebilir.

16. Tüzel kişi hukuki muhatabın imzaladığı evrak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında bir çek ise ve bu çek ileri tarihli olarak keşide ediliyorsa (imza sirküleri incelemesi ve yetkililerin kimlik kontrolü her halükarda yapıldıktan sonra) imzalı çekin fotokopisi çekilmeli, fotokopi üzerine aynı imza yetkililerinin “İşbu çek gg.aa.yyyy tarihinde keşide edilerek muhataba teslim edilmiştir.” şeklinde yazılı bir beyanları ve altına yine imzaları alınmalıdır. Aksi takdirde, çek üzerindeki keşide tarihi (piyasa tabiriyle vade) gelmeden önce çek keşidecisi tüzel kişi, imza sirkülerini değiştirmek ve yeni imza yetkilileri belirlemek suretiyle çekin, üzerinde yazılı olan keşide tarihi geldiğinde, muhatap banka tarafından ödenmesini engelleyebilir.

Yazımı bitirirken şunu özellikle belirtmek isterim: İmza atarken veya hukuki muhataptan imza alırken dikkat edilmesi gereken tüm hususları yukarıda eksiksiz olarak listelediğim iddiasında kesinlikle değilim. İnsanların yaratıcılığı sınırsız olup, öyle bir “hukuki tuzak” kurulabilir ki yukarıdaki tavsiyelerime harfiyen uyulsa bile o tuzağa düşülebilir. Bu yüzden imza konusunda her zaman azami derecede ihtiyatlı davranmak bir numaralı kuraldır.

Yorumlar

 • Abdullah diyor ki:

  sözleşme üzerindeki imzamın üzerine çift çizgi çektim. Muhatablarada çekildiğimi söyledim. Bu sözleşmede sorumluluğum devam edermi.

  • Av. Ahmet Erdem Uslaş diyor ki:

   Değişik ihtimallere göre cevap vermek gerekir. Sözleşme bir nüsha olarak düzenlendiyse ve bu nüsha sizdeyse zaten sorun yok. Bu sözleşmeyle bağlı olmak istemiyorsanız yırtın atın. Sözleşme iki nüsha düzenlendiyse ve bir nüsha karşı tarafın elindeyse sizin kendi elinizdeki nüshada imzanın üstüne çift çizgi çekmeniz hukuken hiçbir sonuç doğurmaz. Karşı taraf kendi elindeki nüsha ile sizi yine sözleşme uyarınca sorumlu tutabilir. Siz çift çizgiyi karşı tarafın elindeki nüshaya çektiyseniz bu da kural olarak imzanızı geçersiz kılmaz. Ancak çift çizgi imzanızı, imzanın size ait olduğu anlaşılamayacak derecede tahrif ettiyse bu durumda imza inkarı yoluna giderek sözleşme ile bağlı olmaktan kurtulma şansınız olabilir.

 • Ali Orhan yılmax diyor ki:

  Sa hocam benim söyle durumum var ne olur yardım edin bu facede sayfa soru soruyordu bende cvpladım 4 gün 3 gece tatil kazandım aradılar arbyla termal otele gittik tnıtım yptılar rehber verdiler bıtane bana otleerı tanıttı katologtan neyse anlattılar işte dendı otl kırlrsanız alırsanız söyle söyle olacak bosluguma geldi sözleşmeyi okumdan salak gibi imza attım sonra ogrendımkı 1 hafta tatil için 21 bin 500 lira gördüm iptal istedim iptal içinde % 25 i 5000 bınlıra istiyorlar sözleşmede imzam var ama bısı ypmıyorum istemeden imza attım sonuçta boşluğuna gelip neypmm lazım para vermedim almdımda 3 günlük olay nasıl bi çözümü var neyapmm lazım ne olur yardım edin Allah aşkına bu parayı ödeme durumumda yok

  • Av. Ahmet Erdem Uslaş diyor ki:

   Merhabalar,
   Öncelikle bir notere giderek söz konusu şirkete bir ihtarname göndermenizi ve imzaladığınız sözleşme ile bağlı olmadığınızı zira sözleşmenin size iradeniz dışında imzalatıldığını, sözde tatil bedelini imza atmadan önce kesinlikle görmediğinizi belirtmenizi tavsiye ederim. Öte yandan, söz konusu şirket size karşı doğrudan haciz işlemlerine girişemez. %25 iptal bedelini sizden tahsil etmek isterse öncelikle bir icra takibi (haciz değil) yapması gerekir ve siz o takibe tebligattan itibaren 7 gün içinde itiraz ederek takibi durdurabilirsiniz. Şirket takibe devam etmek isterse tüketici mahkemesinde sizi dava edecektir. Orada da şansınız bence oldukça yüksek olacaktır. Olayın tüm ayrıntılarını bilmediğim için bu görüş bağlayıcı görüşüm değildir. Hukuki mütalaa değildir. Avukat tutmanızı öneririm. Geçmiş olsun.

 • Havva diyor ki:

  Hocam islak imza ile bir kisi kendisine ait olan evi , evin borcu bittiginde bana verecegini soyleyen bir kagit verdi .boyle biseyin mumkun olayacagini soyledigimde islak imza diye birsey varmumkun dedi. Bu sozlesmemidir? Mumkunmudur

  • Av. Ahmet Erdem Uslaş diyor ki:

   Merhaba,
   Muhatap olduğunuz kişinin sizi kandırmaya çalıştığından emin olabilirsiniz. Tapuya kayıtlı olan bir gayrimenkulün devri (satış, bağış vb.) sadece tapu sicil müdürlüğünde imzalanacak resmi bir sözleşme ile veya noterde imzalanacak bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mümkün olabilir. Kendi aranızda düzenleyeceğiniz hiçbir belge, istediğiniz kadar ıslak imzalı olsun hiçbir hüküm ifade etmez. Kolay gelsin.

 • Metin Elmacı diyor ki:

  Merhaba
  Ben 2017 Nisan ayında evime internet baglatmak istedim evimde port ve şebeke olmadıgı icin türk telekom
  yeni hat cekmesi gerektigini bildirdi..kazı işleri gerekli oldugunu bildirdiler bu işlem cok uzun sürebilecegini
  tek bir aile dilekce verdigi için kazı işleri yıllarda alabilecegini bildirdiler.
  Türk Telekom saha elemanları tekrar işlerine dönmek üzereyken içlerinden biri adı mehmet oldugunu
  bildigim…Abi istersen sana hattı özelden cekebilirim dedi fiyat sordugumda toplam 450Tl olarak
  bildirdi..ben onay verdim cünki iş içabı internete ihtiyacım vardı..
  bir gün sonra türk telekomdan iki eleman geldi ve yan mahalleden4743 sok günaltay mah izmir karabaglar
  benim evime günaltay mah izmir karabaglar..internet hattı
  cekti…işlemler tam bitmeden türk telekom elemanı yanıma geldi elinde vodafone sözlesmesi vardı elinde
  kesinlikle başka belgeler yoktu…sözleşme formunu isim ve adress bilgilerini girdik kimligimin ön ve arka
  yüzünün resimlerini cekti.
  Bahar Kampanyası olan Belgeyi hiç görmedim okumadım ve imzalamadım cünki 96 tl lik paket benim için
  uygun degildir ve hic bir zamanda almazdım.
  saha ekibine paket bilgileri ve fiyatlarını sorunca fiyat ve paketlerle alakalı bir bilgisi olmadıgını söyledi bayiyi
  arayıp bana ona göre bilgi verecekti ama Maalesef arkadaşlar internet hattını cekip bitirdikten sonra acilen
  gitmeleri gerektigini söyledi gitmeden eline 450 tl para verdim sözleşmeyi tam yapmak için önümüzdeki
  günlerde yanıma geleceğini söyledi ve gittiler.
  İnterner Hattın cekildigi Tarih 24.04.2017 günü olması gerek hatırladıgım kadar.
  Ben Türk Telekomdan elemanın gelmesini beklerken bir yada iki gün sonra Vodafondan bir şahız geldi
  elinde Modem…(Modeme ihtiyacım olmadıgı halde cünki evimde son sürüm modem mevcut,tur).
  Modeme ihtiyacım olmadıgını bildirdigme ragmen Modem kutusunu işaretlemişler.
  Elimde bayiyle alakalı hiç bir iletişim bilgisi olmadıgı için bayiyle iletişime gecemedim.
  Vodafone tarafından gelen ilk fatura tarihim 23.11.2017.
  Neden bugüne kadar Vodafone bana Fatura göndermedi? Ben müşteri Hizmetlerini arayarak gerekli
  belgeleri zorda olsa alabildim.
  E-Postam Vodafonda kayıtlıdır.
  Neden aradan bir kac ay gectikten sonra Vodafondan Belgelerimi isteme nedenim!
  Ben interneti iptal ettirmek istedigimde cayma bedelinin yaklaşık 500 tl nin üzerinde oldugunu duyunca cok
  şaşırdım ve neden bu kadar yüksek oldugunu sordugumda bana paketle alakalı durumu bildirdi bende bu
  durumda sözleşme belgelerini istedim cünki yasal hakkım olarak Vodafone bana belgeleri posta yada e-posta
  yoluyla gönderme zorunlulugu oldugu halde 23.11.17 tarihine kadar göndermemiştir.
  Müşteri hizmetlerine telefonda söyledigim gibi ben sözleşmeyi hiç bir zaman imzalamadım belgelerin
  üzerinde olan imza bana ait degildir kimin tarafından atıldıgınıda bilmiyorum.
  Ben sözleşmenin hemen iptalini gercekleşmesini istiyorum.
  Müşteri Nr:6491668
  Hocam ben bu konuyu Vodafona bildirdim bildirmeme ragmen cevap vermiyorlar…müşteri hizmetlerini arıyorum durumu anlatıyorum ama yardımcı olan yok.
  Tüketiçi haklarına başvurdum ordan sonuc bekliyorum.
  Hocam tahhüütün altındaki imza bana ait degil Bayide birisi imzalamış.
  interneti neden daha erken iptal etmediniz diye sorarsanız…cok yogun calışmaktayım bundan hariç Annemi ve Büyük annemin cenazesi vardı kafamda cok karışık oldugu icin biraz geciktim iptal işlemiyel.
  Size sorum imza bana ait olmadıgına rağmen Tahhüt gecerlimi?
  Şimdiye kadar gelen Faturaları ödedim ama bu aydan sonra ödememe kararı aldım.
  önümüzdeki günlerde savcılıga sahte imzadan dolayı dava acacam.
  Hocam bu yolu uzatmadan en cabuk şekilde nasıl cözerim?
  sorularıma cevap verirseniz sevinirim.
  Saygılarımla Metin.E

  • Av. Ahmet Erdem Uslaş diyor ki:

   Tüketici hakem heyetinde süreç lehinize sonuçlanacaktır diye düşünüyorum.

 • Beyar diyor ki:

  Merhaba her atılan imza geçerli midir?

  • Av. Ahmet Erdem Uslaş diyor ki:

   Tabii ki değildir. Korkutma neticesinde atılan veya ayırt etme gücü yerinde değilken atılan veya hata veya hile neticesinde atılan imzalar hukuken bağlayıcı değildir. Ancak bunların bağlayıcı olmaması için belirli hukuki aksiyonlar almak gerekebilir. Kısacası somut olayın özelliklerine göre hareket etmek gerekir.

 • Ramazan diyor ki:

  Merhaba iş den çıkarılırken tazminatımı alabilmek isteksiz bodrolar imzaladım ve bunu yaparken isteksiz olduğu anlaşılsın diye bastırmadan özensiz attım.ve iş yeren son maaşım olmakla birlikte tazminatımı yatırmadı bu durum benim için sorun teşkil eder mi. ?

 • Gamze diyor ki:

  Merhabalar hocam
  Arkadaşımın dövmesi vardı ve dövme silen bir yere gitti fiyat almak için kadın otur deneme atışı yapalım açılmaya göre fiyat vereyim dedi daha sonra arkadaşımın adına herkese yaptığı gibi kagıtta lazer atış sayısı yazıyordu binevi arkadaşıma ait form gibi ve altına da adı soyadı imza var arkadaşım orayı doldurup imza atmış. Bu kağıtla herhangi bir hukuki işlem olabilir mi ?

 • Serdar diyor ki:

  Bir inter bağlatmak istedim hiç bir hızmet almadan evime internet bağlantısı bile olmadan faturalandırma başladı sözleşmede benim imzam bile Yok kayunco mum imzası nı almiş lar nasıl bir yol izlemeliyim . Cevap verirseniz sevinirim teşekkurler.

 • Elif diyor ki:

  Merhaba ben dil okulu için Amerikaya gideceğim.Konaklama çok pahalı o yüzden eski erkek arkadaşım benim yanımda kalabilirsin iki üç ay dedi.Fakat ben güvenmiyorum paragöz biri çok fazla ve orada Amerikalı kızla evli formaliteden.Sözleşme imzalatmak istiyorum nasıl ve ne şekilde yapabilrim.Beyaz kağıda kendiğilimden benden iki ay boyunca konaklama için para istemeyeceğine söz ver falan diye mi yoksa başka bir yolu var mı.Lütfen yardım edin

 • Yasin diyor ki:

  Merhaba
  Ben eşimin ve kardeşimin üzerine devremülk aldım. Sözleşme de eşim imzasını attı kardeşimide ortak etmek istedim. Sözleşme ye “bundan sonra alıcı olarak … TC nolu ….. …. Kişi de müşterek alıcı olarak anılacaktır” diye yazı ilave edildi. Eşim imzasını attı kardeşim olmadığı için … …. Adına diye ismimi yazıp imzami attım. Bu sözleşmeyi mahkeme ye vermek istiyorum. Olumlu veya olumsuz sonucu ne olur. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Burak diyor ki:

  Merhaba dün bir postacı geldi ve Türk telekom sözleşmesi getirdi ve bende imzaladım.Fakat Türk telekomu aradığımda böyle birşey yok dediler.Sizce imzam ile neler yapabilirler.

 • Ramazan diyor ki:

  Merhaba ben tapu dairesinden bi arsa için satici ve alici olarak imza attik yalniz 8867 tl icralik arsa aldim 10 bin tl borcum var aldigim kişi icraya kaldirdigi zaman verecem parasini ama tapuyu üzerime geçirdim icrayi kaldirmak için sürekli para istiyor mahkemeye verecem diyor mümkünmü bişey elde edebilirmi satişi iptal edebilirmi teşekkür ederim

 • Şükrü diyor ki:

  Km düşürülmüş araç satıldı bana. Satan adamlar dolandırıcı ve profesyonel. Bir şekilde satış bedelinin çok altında rakamı notere yazdılar ben de umursamadım nasıl olsa araçta sorun yok önemli değil diye ancak sonrasında başka yere gittik, gitme amacımız da sadece şuydu, güya daha önceden başına gelmiş, araç satıldığı gün birisi araçla bir şey yapmış saat belli olmadığı için başı ağırmış onun içinmiş. Gittik.
  İmzaladım ama ne imzaladığımi bilmiyorum, okutmafilar acele ettirdiler.. Fotokopi vermediler, telefonla da resim çekemedim izin vermedi. Zaten tiplerden insan çekiniyor.
  Neyse sonra araç sorunlu çıktı bakınca km düşürülmüş olduğunu anladım.
  Arıyordum, ben sana bilgi verdim diyor araç bedeli 50 değil diyor. Yani sadece hileli satış değil fazlası var.
  Dava açsak bu imzalattiklari belge elimi kolumu bağlar mı? Noter bedeli 37500olan ama 12500de nakit verdik mahkeme 37500 dikkate alır? 7500 u noter işleminden yarım saat önce atm den çektim..

 • Mehmet diyor ki:

  Merhaba hocam babam vefat etti babamdan arac kaldi araci almak icin ben haklarini vercem yanliz bana noterden islak imza atalim dedi sozlesmede 1 ay sonrada ruhsata gecer dedi akli dengesi yerinde olmadigi icin vasilik ilani kardesinde oda 1 ay sonra dedi noterden islak imzali sozlesme yapilirmi yada sozlesme yaptiklarinda kendi kafalarina gore iptal edebilirmi sonucta ben para vercem

 • Nuri diyor ki:

  Merhaba ben bir araç kiraladım ve kredi kartından 2500 tl provizyon çekilmişti cezalar köprü ücretleri vs araci teslim ederken cızikler olduğunu gorduk muhtemelen kendileri yaptı ve depozitoyu kestiler anlastik seneti aldım benim merak ettigim güvenilir insanlar degiller sonradan hasar belgesine ekleme yapıp beni zorlanabilirler mi

 • Nuri diyor ki:

  Günlük kiralanmış bir aracın sözlesmesi ne kadar surede geçerliliğini yitirir mesele senet 3 yılda yitiriyor ama günlük bir sözleşmeden en çok ne kadar sürede hak talep edilebilir

 • Volkan diyor ki:

  Merhabalar ;
  Bundan 1.5 sene önce akrabamin bir arkadasima vermiş olduğu parayı arkadaşım alamadığı için bana şahit ol anlamında kendi el yazım ile bir yazı yazdırmıştı yani parayı akrabamin aldığını doğrulayan bir yazı bu ama altında benim adım soyadım ve imzam var aradan geçen 1.5 sene sonrasında ise şimdi o kağıdı göstererek beni icraya vereceğini söylüyor çok endiseliyim bundan ne sonuç çıkar bilgi verirseniz çok sevinirim

 • Volkan diyor ki:

  Merhabalar;
  1.5 sene önce arkadasim akrabama para verdi ve benden de sahit olmam için kendi el yazım ile bir yazı istedi bende şahit olduğuma dair yazı yazdım adım soyadım ve imzam var şimdi ise arkadaşım beni o kağıtla icraya vereceğini söyledi çok endiseliyim bunun sonucunda ne olur cevap verirseniz sevinirim iyi günler

 • mehmet diyor ki:

  Apartman toplantısında attığım imzayı geri çekmek istiyorum.Bunun için ne yapmalıyım.Alınan kararlara ekleme yapılmış imzamı geri çekebilirmiyim.

 • alecom diyor ki:

  Merhabalar..özel iş aktinde..gerçek kişilerin ıslak imzası ile şahitlerin imzası var..sadece bu belge dava açmaya yetebilirmi…içerik…tüm borç ve ödemeleri 2.kişi yapacağına dair belge)

 • Fnda diyor ki:

  Boş a4 de atılan imza sonradan doldurulsa bi sorun olur mu
  ?yada ön sayfası bilgisayar çıktısı olup arka sayfasına imza atılsa bi sorun olur mu ? İki ihtimalin olumsuz sonuçları var mıdır

 • murtaza diyor ki:

  iyi akşamlar, tarihi tam hatırlamıyorum galiba 21 Temmuz 2018’di. Sözde bir dil kursu için sözleşme imzaladım ancak ilk başta bunun anket gibi bir şey olduğunu sanıyordum zira yolda birisi çevirip, en azından bana faydan olsun diyerek ısrar edip ikna etti. Bilgilerimi doldurdum falan doğum tarihimi yanlış verdim imzamı attım ikinci sayfaya gelince aylık 1500 tl, 14 gün cayma süresi gibi ibareleri görünce çarpı attım geçtim. Ne olur ne olmaz diye bana verdikleri karttaki telefon numaralarından 14 gün içerisinde onlara ulşarak iptal etmek istediğimi belirttim. Başta iptal kaydınız oluştu sözleşmeniz ev adresinize gönderilecektir dediler. Sözleşme gelmedi, tekrar aradım sistem sıkıntı vs ilk 14 gün böyle geçti daha sonra tekrar aradım bu sefer yan çizmeye başladılar yazışmalarınız bitti mi vs. daha sonra öğrendim ki ptt üzerinden iadei taahhütlü mektup göndermem veya noterden ihtarname çekmem gerekiyormuş. bugün 20 ağustos pazartesi ptt üzerinden mektp göndermeli miyim yoksa ikinci nüshada imza yerine çarpı attığım için geçersiz sayılır mı? Garanti olsun diye ptt üzerinden mektup göndermeyi düşünüyorum ama bu ilk baştan sözleşmeyi kabul ettiğimi kanıtlar ve onlara geçen bir ayın ücretini talep etme hakkı verir mi? teşekkür edderim.

 • Emrah diyor ki:

  Kardeşler arası mal ayrımında vaad edilen mal paylaşımı oldu ve bu kendi aralarında yapılan tarafların imza attığı bir kağıda dayandırıldı. Noter ya da Tapu da bu kağıt hiç bir resmiyete dökülmedi . Bu imzalı kağıt geçerli midir ?

 • Semra diyor ki:

  Merhabalar benim kres malzemelerim var ve bunlari satmak icin biri ile anlasma yaptik fakat bu kisi suan odeme yapamayacagini 40 gun sonra yapabilecegini soyluyor ve noterde islak imzali senet yapmayi teklif etti boyle bir seyin gecerliligi olurmu

 • Cüneyt diyor ki:

  Erdem Bey merhaba.
  Çok faydalı bir makale olmuş, teşekkürler.
  Sorum şu;
  Bir kağıda 2 şahit ile A şahsına “X” miktar para borçluyum diye yazılıp imza atılırsa hukuki geçerliliği var mıdır?
  Eğer var ise zaman aşımı süresi ne kadardır?
  Teşekkürler.

 • Ömer Faruk Akpınar diyor ki:

  merhabalar öncelikle karşı taraf imza atarken bana farkettirmeden geçersiz imza atabalir mi atarsa geçersiz imza attığını nasıl anlarım teşekkürler

 • Zehra diyor ki:

  Merhaba benim arkadaşım yakın bir arkadaşına borç para vermiş yaklaşık 6.500 tl ama alamıyor parasını bir kagıda verdigi parayı kime verdigini yazarsa o borç alan kişi imza atarsa biz o parayı alabilirmiyiz dava açarsak

 • Zehra diyor ki:

  Hayırlı akşamlar
  Kitap seti sipariş ettim
  Ama iptal etmek istiyorum
  Görüştüm bana T.C mi sordular ve nedenini sordular
  İptalinizin onaylandığında size bildireceğiz dediler
  En geç beş güne kadar dönerler dediler
  Bu süreç içerisinde kargo gelirse alın dediler fakat
  ben kargoyu almayıp iade ediyorum diyerek gönderirsem iptal işlemim onaylanır mı ?
  Ya da alırsam iptal işlemimin onaylanması zorlaşır mı ?
  Bir de kitab setini alırken imza attırdılar ve T.C mi istediler
  Eğer iptal işlemim onaylanmazsa noterden ıslak imza mı almalıyım ?
  Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 • Ahmet şenyurt diyor ki:

  Merhaba hocam. Eski patronum işyerini bana devretme vaadiyle bir sözleşme hazırladı ve imza attırdı . Daha sonrasında işverenimin kötü niyetlerle bişey ler yaptığını farkettim. O imza ile herhangi bir işlem yapabilir mi? Herhangi bir noter vs gidilmedi. Sadece hisse devri sözleşmesi ile imza atıldı. Teşekkürler.

 • Soner diyor ki:

  Merhaba,
  Ben bir gayrimenkul firması ile konut almak üzere ön sözleşme yaptım.Daha sonra maddi durumumdan dolayı sözleşmeden döndüm.Şirket gerekli ceza miktarını hesaplayarak ödememden kalan miktarı sözleşmede yazan 180 gün sonra ödeyeceğini tarafıma bildirdi.Lakin şunu farkettim:Bana sözleşme imza gününden önce incelemem için whatsup üzerinden gönderdikleri ve bir avukattan onay aldığım sözleşme ile imzaladığımız sözleşme arasında farklılıklar varmış.Gerek para iade süresinin 90 gün yazması gerekse ceza miktarları konusunda farklılıklar mevcut.Bu durumda imza attığım ve bu küçük şeyleri 15 sayfalık sözleşmede farketmediğim için onların kestiği cezaya tabiyim.Cezayı ödeyeceğim resmi olarak lakin kendimi kandırılmış hissediyor ve görüyorum.Bu konuda hukuki olarak izleyebileceğim bir yol var mıdır?

 • Derya diyor ki:

  Ben anket diye senetleri imzalamıssım bundan haberim yoktur beni dava etmişler 956 tl para istiyorlar ne yapmaliyım

 • EMRAH VURAL diyor ki:

  Merhaba ben bir kişiye beni bazı nedenlerden dolayı mecbur bırakması nedeni ile açık senet verdim ve arada 2 yıl geçdi benim hiç bir mal varlığım yok . bundan kurtulmak istiyorum bu durumda ne yapabilir. ?

 • Murat diyor ki:

  Alacağıma karşılık karsi kişiden bir kagida borc 4bin tl.’dir. Diye yazdim altina tc ve imza attırdım. 2 yıl gecti ödeme yapmadı. Odememi hukuk yolu ile alabilirmiyim.

 • Murat akaoğlu diyor ki:

  Ahmet bey merhaba.Bir eve kapora vermek için gereken bilgileri yazıp senet doldurur gibi a4 kağıdına doldurduk.Altına imzalarımızı attık .Geçerliliği var mıdır

 • Gökçe Çetiner diyor ki:

  Özel kreş ve anaokulları personele velilere içerde yaşanan olumsuzlukları söylememesi için gizlilik sözleşmesi imzalatabilir mi?

 • Özge diyor ki:

  Elektronik imza da artık yasal geçerliliği olan bir imza. Bu imzayı da ıslak imza gibi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir de dijital imza var. İmzanızın ekran görüntüsünü dokümanlara eklemek gibi düşünebiliriz. Bunun yasal geçerliliği konusundaki detaylara da değinebilir misiniz? Bizim https://imzayeri.com uygulamamızda e-imza, mobil imza,dijital imza ile dokümanları bilgisayarda imzalayabiliyorsunuz. Dijital imza belli bir tutara kadar geçerli diye biliyorum. Bu doğru mudur? Daha farklı noktaları var mıdır? Teşekkürler.

 • Mehmet Parmak diyor ki:

  Hocam merhabalar,
  2015 yilinda ablama kambiyo senet uzerine imza attirilmis ve bilirkisi raporundada imzanin ablama ait oldugu belirtiliyor senet tutari 85.000 tl lik, ablam o zaman diliminda ogrenci ve bilirkisi raporunda senet uzerinde borclu imzasinin ters bulunmasi,borclu imzanin denk gelecek sekilde katlanmis durumda olmasi,borclu imzalarinin bulundugu bolumun alt ve arka kisminda zamk bakiyelerinin mevcut olmasi ve tespit edilen diger tum bulgular,senedin borclu imzalarinin bulundugu bolume denk gelecek sekilde katlanarak baska bir belgeye yapistirilmasi suretiyle senede farkli bir belge goruntusu verildigi ve senette borcluya ait iki adet imzanin bu bolume attirilmis olacagi kanaatine varilmistir seklinde bir bilirkisi raporu var ve biz davayi imza bize ait degil diye acmistik, yeni bir dava acabilir miyiz ne yapmamiz gerekli lutfen yardimci olurmusunuz, zor durumdayiz ve bu borcu odeyecek gucumuz yok asgari ucretle calisan insanlariz nasil bir yol izlemeliyiz?
  Saygilarimla
  Mehmet P.

 • Tezcan diyor ki:

  merhaba.
  ben düğün öncesi alışveriş yaparken bi mağazadan 13.000.000 tl tutarında alışveriş yaptım ve benden kefil için 4 kişiden imza aldılar. annem de bu belgeye imza attı. daha sonra kayınvalidem de aynı mağazadan bizim mobilyalarımızı aldı ve hiç kefil olarak imza atmadık bizler orada değildik. daha sonra kayınvalidem borcunu ödemeyince borç senetinin üstünde benim ve annemin imzaları vardı. yani benim senetten kopyalanmış imzalardı. bu süreçte nereye şikayet edebilirim sonuçları ne olabilir yardımcı olur musunuz ?

 • Anonim diyor ki:

  Merhabalar, ıslak imzalı bir belgenin fotokopisi resmi belge olarak geçerli midir?

 • Anonim diyor ki:

  Merhabalar, ıslak imzalı bir belgenin fotokopisi resmi bir belge olarak geçerli midir?

 • ahmet öztürk diyor ki:

  mrb hocam. ben kurumsal bir firmayla ürünlerini 1 yıl boyunca satma koşuluyla bir sözleşme yaptım.fakat bir süre sonra ekonomik koşullardan ötürü anlaşmazlığa düştük.bu yaptıgımız sözleşme muhatabı selma yerine sema olarak yazılmış ve tüm nüshalarında böyle.bu hatadan dolayı sözleşme iptali olabilirmi.yorumunuz için şimdiden teşekkürler.

 • İzzet diyor ki:

  Merhabalar bizim yerimizde Avea verici direği mevcuttur. 2009 yılında 5 yıllık dolar üzerinden bir anlaşmaya vardık. Ancak 2013 yılında babam bu mevcut sözleşme bitmeden ek protokol imzalamış Aveacılarla anlaşmayı TL’ye çevirmişler. Ek protokol 2 nüsha babam imza atmış ancak doların TL’ye çevrildiği ibaresi el yazısıyla babamın imza attığı yerin altına atılmış, bu sözleşmenin hukuki geçerliği var mıdır. Bilginize

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir